عشق من http://my-wife.mihanblog.com 2020-07-14T14:16:37+01:00 text/html 2014-12-03T08:29:49+01:00 my-wife.mihanblog.com علی ش ستاره http://my-wife.mihanblog.com/post/22 <div align="center"><font style="font-size: 8pt" color="#896e39" face="Tahoma"><font color="#6f5a32"><font color="#6f5a32"><font color="#6f5a32"><font color="#6f5a32"><p><span style="font-size: small;"><span style="color: #333300;"><br></span></span></p><p><br></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="color: #333300;">یک شب خوب تو اسمون.....یه ستاره چشمک زنون....</span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="color: #333300;">خندید و گفت:&nbsp;کنارتم تا اخرش تا پای جون..</span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="color: #333300;">ستاره قشنگی بود ....آروم و ناز و مهربون.......</span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="color: #333300;">ستاره شد عشق منو....منم شدم عاشق اون....</span></span></p></font></font></font></font></font></div> text/html 2014-12-03T08:25:15+01:00 my-wife.mihanblog.com علی ش دوست داشتنت http://my-wife.mihanblog.com/post/21 <div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3"><b><font color="#FF0000">دوست داشتن</font>ت،</b></font><br></div><font size="3"><b><br></b></font><div align="center"><font size="3"><b> اندازه ندارد!</b></font><br></div><font size="3"><b><br></b></font><div align="center"><font size="3"><b> پایان ندارد!</b></font><br></div><font size="3"><b><br></b></font><div align="center"><font size="3"><b>گویی بایستی بر ساحل <font color="#3366FF">اقیانوس </font>و موج های کوچک و بزرگ مکرر را </b></font><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3"><b> بی انتها، بشماری...</b></font><br></div><font size="3"><b><br></b></font><div align="center"><font size="3"><b><font color="#FF0000">♥</font></b></font><font size="3"><b><font color="#FF0000">♥</font></b></font><font size="3"><b><font color="#FF0000">♥</font></b></font><font size="3"><b><font color="#FF0000">♥دوستت دارم</font></b></font><font size="3"><b><font color="#FF0000">♥</font></b></font><font size="3"><b><font color="#FF0000">♥</font></b></font><font size="3"><b><font color="#FF0000">♥</font></b></font><font size="3"><b><font color="#FF0000">♥</font></b></font><br></div><br><div align="center"><img src="http://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/5361/5360177-766b0bf7521d44a446b89b882d134e8a-l.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="643" hspace="0" vspace="0" width="469"></div> text/html 2014-12-03T08:18:38+01:00 my-wife.mihanblog.com علی ش زندگی یعنی... http://my-wife.mihanblog.com/post/19 <div align="center"><br><font size="3"><b> </b></font> <font class="text4"> <div align="center"><b><font size="3"><img src="http://8pic.ir/images/yyomviv17v179vuwfauo.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="470" hspace="0" vspace="0" width="515"></font></b></div></font><font size="3"><b><br>زندگی یعنی در همه موقعیت ها دست همو بگیرن<br><br>محکم فشار بدن<br><br>تو چشای هم زل بزنن<br><br>بگن هیچ چیز مهم نیست<br><br>جز اینکه من وتو الان با همیم<br><br>باهم شادیم<br><br>زندگی یعنی این</b></font><br></div> <br> text/html 2014-12-03T08:14:45+01:00 my-wife.mihanblog.com علی ش یه نفری http://my-wife.mihanblog.com/post/18 <div align="center"><img src="http://www.8pic.ir/images/80177721929804202076.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><div align="center"><font size="3"><b>چقد خوبه در اوج تنهایی<br><br>ی نفر بیاد تو زندگیت عین خودت<br><br>و همه وجودت اون ی نفر بشه<br><br>و همه وجودش تو بشی<br><br>در گوشت بگه همیشه پیشتم <br><br>و دیگه نمیذارم تنها باشی!!<br><br>تو بگی کاش زودتر اومده بودی<br><br>خیلی وقته منتظرتم!!<br>مدیا جونم تو اون یه نفری</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></div> text/html 2014-12-03T08:11:10+01:00 my-wife.mihanblog.com علی ش یهو http://my-wife.mihanblog.com/post/17 <div align="center"><font class="text4"><img src="http://up.19b.ir/up/19bahman/Pictures/1391/9/19-2/FixLove_%2876%29.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font><br><br><br><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/14.gif" border="0" height="110" width="100"><br><br></div><div align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><strong>آدم تو زندگیش؛</strong></font></div><div align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><strong> </strong></font> </div><div align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br><strong> <div style="font-size: medium; "><strong>یهو&nbsp;یکی رو می بینه</strong></div> </strong></font></div><div align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br><strong> <div><strong><span style="font-size: medium;">که دیگه </span><span style="font-size: medium;">بقیه رو&nbsp;نمی بینه</span><font style="color: rgb(255, 0, 153); "><font color="#000000">!</font><br><br></font></strong><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/14.gif" border="0" height="110" width="100"><br><br>تورو با تمام وجودم دیدم مدیا جونم<br><br>دوووووووووست دااااااااااارم<br><br><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/14.gif" border="0" height="110" width="100"><br></div></strong></font></div> <br> text/html 2014-12-03T08:09:45+01:00 my-wife.mihanblog.com علی ش الان خوب میشه http://my-wife.mihanblog.com/post/16 <font class="text4"><div align="center"><img src="http://up9.persianfun.info/img/90/9/my-beautiful-childhood/children_19.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="427" hspace="0" vspace="0" width="644"><br></div><br><div align="center"><font size="3"><b>شیطنت های کودکی چه مزه ای داشت<br><br>هر بار که میخوردیم زمین اول پامیشدیم بعدش گریه میکردیم !!<br><br>تازه نیگا میکردیم به زانوهامون که مامان زخم شده...<br><br>مامانم میگفت چیزی نشده عزیزم زود خوب میشه<br><br>ما الانم کودکیم عشقم<br><br>فقط باید از الان باهم تمرین کنیم که هر بار که تو زندگی زمین خوردیم<br><br>دست همو بگیریم و بگیم چیزی نیست زود خوب میشه</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></div> <br></font> text/html 2014-12-03T08:05:54+01:00 my-wife.mihanblog.com علی ش یه سبد گل قرمز http://my-wife.mihanblog.com/post/15 <div align="center"><font class="text4"><font size="3"><img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQFlKNar3L9MkOK0Mq-ZXTexT9urUn6wBjrdrfQD_JMQNi0MsIf" alt="" align="bottom" border="0" height="258" hspace="0" vspace="0" width="389"></font></font><br><br><font class="text4"><font size="3"><b>یه سبد پر از گل های قرمز</b></font></font><br><br><font class="text4"><font size="3"><b>یکی برای تو</b></font></font><br><font class="text4"><font size="3"><b>یکی برای من</b></font></font><br><br><font class="text4"><font size="3"><b>باقیش برای همه پیرزن پیرمردایی که</b></font></font><br><br><br><font class="text4"><font size="3"><b>هنوز عاشق هم هستن</b></font></font><br><br><font class="text4"><font size="3"><b>هنوز با عشق بهم نیگا میکنن</b></font></font><br><br><font class="text4"><font size="3"><b>هنوز برای هم گل میخرند</b></font></font><br><br><font class="text4"><font size="3"><b>هنوز دست همو میگیرند</b></font></font><br><br><font class="text4"><font size="3"><b>هنوز....</b></font></font><br><br><font class="text4"><font size="3"><b>زیباست&nbsp; قدرت عشق!!</b></font></font></div> text/html 2014-12-03T06:49:01+01:00 my-wife.mihanblog.com علی ش پروانه های عاشق http://my-wife.mihanblog.com/post/14 <font class="text4"><div align="center"><font size="3"><b><img src="http://www.saluteattivaonlus.it/wp-content/uploads/2014/03/110.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="494" hspace="0" vspace="0" width="587"><br><br>روزی دو پروانه عاشق هم شدند<br><br>باهم تو ی دشت پر از گل از این گل به اون گل می رفتند<br><br>خیلی خوشحال بودند<br><br>برای همه عجیب بود دو پروانه چطوری عاشق هم شدند!!<br><br>از خودشون پرسیدند<br><br>جوابشون جالب بود<br><br>گفتند ما ی جایی بودیم که فقط ی گل اونجا بود<br><br>هر روز که میخواستیم شهد گل بخوریم<br><br>باهم روی اون گل میشستیم <br><br>بهم نیگا میکردیم<br><br>ولی هیچ کدوم شهد نمیخوردیم که اون یکی بخوره<br><br>اینطوری بود که....<br><br>از اون روز باهم سفر کردیم تلاش کردیم الان ی دشت پر از گل داریم<br></b></font></div><font size="3"><br><br><br> </font> <br></font> text/html 2014-12-03T06:40:48+01:00 my-wife.mihanblog.com علی ش نمیدانم http://my-wife.mihanblog.com/post/13 <font class="text4"><div align="center"><font size="3"><b><img src="http://8pic.ir/images/59446471210407032766.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>نمیدانم الان باید از قلبم تشکر کنم<br><br>یا از دلم<br><br>از مغزم<br><br>از چشام <br><br>از دستام....؟<br><br>فهمیدم!! <br><br>از همه وجودم باید تشکر کنم<br><br>که منو یاری کردن تا با تمام وجودم <br><br>عاشق بشم<br><br>عاااشقتم عشقم</b></font><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></div></font> text/html 2014-12-03T06:30:51+01:00 my-wife.mihanblog.com علی ش چشمای زیبای تو http://my-wife.mihanblog.com/post/12 <div align="center"><br><div align="left"><div align="center"><b><font size="3"><font class="text4"><img src="http://www.uploadax.com/images/54696368546255829308.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></font></b><br></div><div align="center"><b><font size="3">چشمای زیبای تو آرامشی عمیق بیشتر از آرامش دریا بهم میدن</font></b><br></div></div><b><font size="3"><br>ممنونم بابت عشقی که در چشمات موج میزنه<br><br>خوشحالم که در کنارمی<br><br>صحبت از چشمات شدم عزیزم<br><br>دیگه نمیخوام هیچ حرفی بزنم<br><br>جز سکوت و نیگا در چشمات و...<br></font></b></div> <br> text/html 2014-12-03T06:27:21+01:00 my-wife.mihanblog.com علی ش فرشته نازنینم http://my-wife.mihanblog.com/post/11 <font class="text4"><div align="center"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/85429087776824676497.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5"><b>فرشته نازنینم<br>بوسه بر دستانت میزنم<br>اوج بگیر<br>و<br>بهترین عاشقانه ها را برایم بنواز<br>من همپای تو تا نزدیک خدا می رسم</b></font></div></font> text/html 2014-12-03T06:25:46+01:00 my-wife.mihanblog.com علی ش عشق فوق العاده زیبا http://my-wife.mihanblog.com/post/10 <div class="div15"> <div class="div18"><br></div> <div class="div58"><font class="text7"><br></font></div> </div> <font class="text4"> <div align="center"><img src="http://www.niksalehi.com/public/khabar/image001.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="505" hspace="0" vspace="0" width="622"><br><br><font size="3"><b>باید عاشق باشید<br><br>ی عاشق واقعی<br><br>تا بفهمید این پیرمرد و پیر زن <br><br>چقدر خوشبختن</b></font><br></div> <br></font> text/html 2014-11-10T08:42:03+01:00 my-wife.mihanblog.com علی ش تولد مبارک http://my-wife.mihanblog.com/post/9 <div align="center"><img style="font-size: 12px;" src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/31.gif" alt="" border="0" height="210" width="78">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img style="font-size: 12px;" src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/32.gif" alt="" border="0" height="190" width="80">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/37.gif" alt="" border="0" height="213" width="80"><br><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/27.gif" alt="" border="0" height="31" width="31"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/24.gif" alt="" border="0" height="50" width="50"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/30.gif" alt="" border="0" height="25" width="25"><br><br><br><span style="color: #ff0000;"></span> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1385518792.gif" alt="نایت اسکین" border="0"></p><br><font color="#33CC00"><b><font size="3"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/other/5/51.gif" alt="" border="0" height="120" width="100">عشق من تولدت مبااااااااااااااااااااااااااارک</font></b></font><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/other/5/51.gif" alt="" border="0" height="120" width="100"><span style="line-height: normal;"> </span><br><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">عزیزم رو هدیه ی پایین کلیک کن<br>بعد رو کلید کلیک کن<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"><br></font></b></font><a href="http://www.persiancards.com/static/cards/114/57.swf" target="_blank" title="هدیه"><img class="decoded" alt="http://www.javanemrooz.com/_files/article/articleimages/hadiyee.jpg" src="http://www.javanemrooz.com/_files/article/articleimages/hadiyee.jpg" height="262" width="282"></a><br><p style="text-align: center;"><img style="font-size: 12px;" src="http://yoursmiles.org/gsmile/iloveyou/g1415.gif" alt=""></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><br><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff9900;">تولد</span> ،<span style="color: #339966;"> تولد&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #0000ff;">تولدت</span><span style="color: #ff0000; background-color: #ffffff;"> مبارک</span></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img style="font-size: 12px;" title="smiley1631.gif - Click right to download" src="http://www.smilys.net/verliebte_smilies/smiley1631.gif" alt="smiley1631.gif" height="122" width="103"></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #252525; line-height: 22.399999618530273px; white-space: nowrap;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;بودن</span><span style="color: #ff99cc;"> تو</span> <span style="color: #ff6600;">کنارم</span></span></strong></span></p> <img src="http://www.kolobok.us/smiles/artists/laie/Laie_94.gif" alt="made by Laie"><br><strong><span style="color: #252525; line-height: 22.399999618530273px; white-space: nowrap;"><span style="color: #800080;"> یه</span></span><span style="color: #252525; line-height: 22.399999618530273px; white-space: nowrap;">&nbsp;</span><span style="color: #252525; line-height: 22.399999618530273px; white-space: nowrap;"><span style="color: #ffff00;">زندگیه</span>&nbsp;</span><span style="color: #252525; line-height: 22.399999618530273px; white-space: nowrap;"><span style="color: #00ff00;">دوبارست<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><br><br></span></span></strong><br><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3"><b><img src="http://forum.hammihan.com/user_images/19_01_2013/27333.png" alt="" align="bottom" border="0" height="449" hspace="0" vspace="0" width="614"></b></font></div></div> text/html 2014-11-10T07:03:34+01:00 my-wife.mihanblog.com علی ش عشق http://my-wife.mihanblog.com/post/8 <div align="center">&nbsp; عشق اون لحظه ای قشنگه&nbsp; <br><br> که ...........<br><br> میدونی دیگه تا ابد مال خودته <br><br> خود خودت........... <br><br><br><center><a target="_blank" href="http://www.hammihan.com/photo.php?id=2488958" class="2ajax"><img class="statusimg" src="http://www.hammihan.com/users/status/thumbs/thumb_HM-201379849145740451406222600.6715.jpg"></a><br><br><br>عشقم به امید اون روز<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><br><br></center></div> text/html 2014-11-10T06:54:11+01:00 my-wife.mihanblog.com علی ش آغــوش http://my-wife.mihanblog.com/post/6 <div align="center"><br><center><a target="_blank" href="http://www.hammihan.com/photo.php?id=3474339" class="2ajax"><img class="statusimg" src="http://www.hammihan.com/users/status/thumbs/thumb_HM-20136533219613930621415212999.389.jpg"></a></center><br></div><div class="part-right" align="center"> <br> </div><div align="center"> : هر وقت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا باور کردی...!!!<br><br><br> در آغوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بگیر...!!!<br><br><br> عذرخواهی از خــــــــــــــــــ♥ـــــــــــــــــدا با من....!!! <br><span class="small-font gray"> </span></div>